Ку­пуй­те в серпні ли­ше 15 квар­тир зі зниж­кою до 15% в бу­дин­ку по вул. Дра­го­ма­но­ва, 35/55. По­спішай­те! Ціна 1 м² від 19`700 грн. Жит­ло­вий 9-поверховий бу­ди­нок клуб­но­го ти­пу на 65 квар­тир розта­шо­ва­но в роз­ви­не­но­му та на­пов­не­но­му iнфра­струк­ту­рою рай­онi, де зо­се­ре­дже­но безлiч шкiл та дитячих са­дочкiв, а та­кож фiтнес-клуб "Sport Life" та су­пер­мар­кет "Billa". Чу­до­ва ав­то­мобiльна розв’яз­ка та транс­порт­на до­ступнiсть (метро "По­зня­ки" – 10 хвилин пiшки). Вве­ден­ня в екс­плу­а­тацію вже цьо­го ро­ку. Ого­род­же­на те­ри­торія, кон­троль до­сту­пу та відеоспо­сте­ре­жен­ня роб­лять про­жи­ван­ня в бу­дин­ку ком­форт­ним та без­печ­ним. В пiдзем­но­му паркiнгу пе­ред­ба­че­но охо­ро­ну, iнфра­струк­ту­ру для за­ряд­ки елек­тро­мобiлей, крiм то­го є окре­ма кiмна­та для зберiган­ня ве­ло­си­педiв. Для продажу доступнi квартири:

  • 1-КІМН. вiд 48,4 кв. м,
  • 2-КІМН. вiд 73,6 кв. м,
  • 3-КІМН. вiд 86,9 кв. м,
  • 5-КІМН. вiд 135,7 кв. м.

Дворiвневi квар­ти­ри розта­шо­ванi на останнiх двох по­вер­хах пiдви­ще­ноi ком­форт­ностi з ви­со­тою стелi 3 м та влас­ни­ми те­ра­са­ми. Є мож­ливiсть кре­ди­ту­ван­ня вiд дер­жав­но­го бан­ку. Ви ку­пуєте квар­ти­ру на­пря­му у за­бу­дов­ни­ка, всі пла­тежі че­рез банківсь­ку уста­но­ву. До­звільні до­ку­мен­ти та технічні умо­ви на підклю­чен­ня бу­дин­ку до інже­нер­них ме­реж у по­ряд­ку. Ви мо­же­те бу­ти впев­нені в от­ри­манні пра­ва влас­ності на квар­ти­ру та всіх не­обхідних для жит­тя зруч­но­стей.

Телефонуйте
+38 (044) 333-42-33, (067) 480-66-22, (098) 467-77-52